Партньори

Jugendförderverein Parchim/Lübz e.V. (JFVPCH)

От 1992 г. насам Jugendförderverein Parchim/Lübz e. V. („JFVPCH“) функционира като организация с нестопанска цел, която насърчава професионалната интеграция и развитие на младежи и възрастни в неравностойно положение и уязвими групи, като например бежанци, лица с мигрантски произход, лица, преждевременно напускащи училище и NEET (лица, които нито учат, нито работят), лица със социални, поведенчески, медицински или обучителни проблеми, както и безработни младежи и възрастни.

JFVPCH предлага широк набор от услуги, насочени към нуждите на тези целеви групи, които имат за цел да ги подготвят, мотивират, насърчат и образоват за навлизане на пазара на труда, както и да ги подкрепят и насочват в личностното им развитие.

Работата на JFVPCH се основава на активна работа в мрежа с представители на икономическите, социалните и политическите сфери на регионално, федерално и общоевропейско равнище.

Всяка година организацията изпълнява няколко проекта, които предлагат на различни целеви групи перспективи за професионално и личностно развитие.

JFVPCH присъства на голяма територия с офиси на шест места. Неразделна част от работата на организацията е културата и изкуството.

Институцията за обучение на възрастни Dante е модерна и ефективна институция, която повече от 30 години провежда програми за обучение на възрастни в Риека, Хърватия.

Данте привлича многобройни поколения възрастни учащи, като предлага качествени образователни формални и неформални програми и курсове (с акцент върху чуждоезиковото обучение, професионалните програми, междукултурното общуване, основните умения, методите и подходите на преподаване, преносимите умения и предприемачеството), които отговарят на нуждите на съвременното общество и допринасят за развитието на образованието за възрастни на местно, регионално и европейско равнище.

Кариерният център на Данте предлага услуги за кариерно консултиране на хора, които се намират на ключови етапи в своя образователен или професионален път.

Институцията си сътрудничи тясно с държавните институции – Министерството на науката и образованието, Агенцията за професионално образование и обучение и образование за възрастни и Хърватската агенция за мобилност и европейски проекти.

В допълнение към националното сътрудничество, Dante има значителен опит в международното сътрудничество и партньорства, като е участвала в програмите „Учене през целия живот“, „Еразъм+“, CERV и Европейския социален фонд.

Фондация Акта

Фондация Акта е българска неправителствена организация, действаща в обществен интерес. Името на фондацията е вдъхновено от латинското „acta non verba“, което буквално означава „действия, а не думи“ и е философията, която обединява група експерти с богато и допълващо се академично образование и практически опит в бизнеса зад Фондация Акта.

Нейната мисия е да улеснява развитието на активно гражданско общество чрез инициативи, насочени към трансформиране на образованието, бизнеса и лидерите към един по-устойчив, интелигентен и приобщаващ свят.

Фондация Акта обединява експерти с опит в различни европейски и национални програми и инициативи като Еразъм+, H2020 и Интелигентна енергия – Европа, благодарение на които фондацията вече е изградила солидна партньорска мрежа на европейско, национално и местно ниво (София).

На национално ниво фондацията си сътрудничи с редица училища, университети, търговски камари, центрове за професионално образование и обучение, изследователски институти, неправителствени организации, малки и средни предприятия и стартиращи фирми с цел обмен на опит, споделяне на иновативни практики, овластяване на хора и организации, създаване на добавена стойност, генериране на въздействие и осигуряване на устойчивост на различните проекти.

Future in Perspective (FIP) Limited

Future In Perspective Limited (FIP) е частна компания, работеща в сферата на младежкото, общественото, професионалното и училищното образование.

Дружеството се стреми да направи обучението по-ангажиращо, интерактивно и приятно, като разработва цифрови ресурси и методологии, които да доведат до напредък в образованието в селските общности.

Обхватът на работата им се простира в целия спектър на образованието, като се набляга на създаването и предоставянето на иновативни образователни материали и учебни програми, съобразени с доставчиците на образование в селските райони.

FIP има богат опит в разработването на иновативни образователни материали, които използват силата на цифровите медии, за да вдъхновят нови подходи в преподаването.

Компанията предоставя обучение и ресурси за преподаватели на всички нива на образователната система – от предучилищно до висше образование и от обществени възпитатели до бизнес ментори.

Работи с местни училища за разработване на ориентирани към учениците учебни материали с помощта на технологии, които дават възможност и мотивират младите учащи се в техните академични занимания, за да насърчат следващото поколение учени, творци, изобретатели и визионери.

Асоциация Rightchallenge е неправителствена организация, която има за цел да насърчава образованието като средство за социално приобщаване и равни възможности. Тя вярва, че образованието трябва да се фокусира върху цялостното развитие на всички хора – независимо от социалния статус, възрастта или пола – за да ги подготви да се намесват и да участват във всички измерения на обществото, като семейство, работа, общност и свободно време. Като организация, активно ангажирана с общността, тя се фокусира върху ученето през целия живот, тъй като вярва, че то е от съществено значение за устойчивото развитие, насърчавайки активното, демократично и отговорно гражданство.

Rightchallenge признава, че неформалното образование и ученето през целия живот са изключително важни за развиване на социални, емоционални и познавателни компетентности, като същевременно насърчават личната реализация и благосъстоянието на хората. Като организация, която се стреми към цялостно развитие, тя насърчава и развива положителни трансформации в обществото и улеснява достъпа до възможности за учене на граждани, които са изправени пред пречки за получаване на образование.

Solution: Solidarité et Inclusion

Solution: Solidarity & Inclusion е неправителствена организация, базирана в Париж, която разработва иновативни действия за насърчаване на социалното сближаване чрез неформално образование. Целта на асоциацията е да стимулира социалното приобщаване сред възрастните, като предлага няколко вида дейности, позволяващи да се насърчи взаимното приемане, да се стимулират човешките интереси чрез предлагане на междусекторни дейности, да се разработят образователни програми с отворено мислене и да се засили справедливата динамика между поколенията.

Организацията се фокусира върху интеграцията на групите в неравностойно положение на пазара на труда; предприемачеството като възможност за хората в неравностойно положение; интеграцията на мигрантите в обществото; овластяването на жените; равенството между половете; диалога между поколенията; активното гражданство на равнище ЕС и на местно равнище; насърчаването на междукултурния диалог чрез многоезични семинари и екологичното съзнание.

KMOP е една от най-старите организации на гражданското общество в Гърция с 45-годишен опит в прякото предоставяне на социални услуги и изпълнението на социални инициативи в подкрепа на уязвими лица.

KMOP проучва и анализира неотложни обществени предизвикателства, за да разбере обществото, предлага иновативни интервенции, обучава и развива ноу-хау за решаване на социални проблеми въз основа на справедливост, иновации, устойчивост и балансирано развитие.

Тя активно подкрепя хората и общностите чрез пряко предоставяне на социални услуги и образователни възможности, прилагане на иновативни инициативи, изследвания и разработване на политики с въздействие.

Крайната цел на KMOP е да допринася за ефективното разработване на социални политики и да ръководи въздействащи програми, които насърчават индивидуалното благосъстояние, намаляват неравенствата, премахват уязвимостта и насърчават приобщаващия и устойчив социален растеж.

Стремейки се да насърчава социалния прогрес чрез образование, образователният център на KMOP е разработил редица образователни програми за физически лица и предприятия, които им помагат да се ориентират в социалната екосистема за постигане на целите си и да допринесат за по-приобщаващо и устойчиво бъдеще.