Резултати & Продукти

Обучение за продължаващо професионално развитие (ППО) за училищни педагози и съветници

Това е 30-часова програма за продължаващо професионално обучение (ППО) за учители и съветници от средните училища. Тя има за цел да повиши осведомеността на учителите относно значението на съгласието и как то се отнася до начина, по който те взаимодействат с учениците.

Тя също така подпомага учителите да създадат уважителна и безопасна среда за себе си и за своите ученици, за да се занимават със съгласието, и да развият своите педагогически умения за използване на ресурсите от инструментариума ACT4Consent в своята преподавателска практика.

Пълната учебна програма на 6-модулната програма за повишаване на квалификацията ще бъде представена чрез платформата за масови отворени онлайн курсове (MOOC).

Модулите се състоят от следните теми:

Представяне на понятието „съгласие“ пред учениците

Този модул ще помогне на учителите да разберат темата за съгласието, защо е важна и как може да повлияе на учениците в тяхното училище.

Грижа за себе си за учители

Този модул ще помогне на учителите да обърнат внимание на грижата за себе си и собственото си благосъстояние, когато работят с ученици по чувствителни и емоционални въпроси.

Етични и правни въпроси, свързани със съгласието

Този модул ще представи някои ключови законодателни актове на европейско ниво, които очертават защитата, която гражданите на ЕС имат по отношение на сексуалното насилие, тормоз и експлоатация.

Културни норми и съгласие

Този модул ще повиши осведомеността на учителите за културните фактори, които могат да повлияят на разбирането на учениците за съгласието, включително проучване на културните норми и вярвания, свързани с пола, властта и сексуалността.

Комуникация за съгласие

Този модул ще предостави на учителите практически дейности за практикуване на умения за ефективна комуникация и техники за активно слушане при разговори с учениците за съгласието.

Техники за театър и разказване на истории

Този модул ще предостави на учителите стратегии за използване на техники за театър и разказване на истории в тяхната преподавателска практика, включително стратегии за създаване на безопасна и подкрепяща среда за учениците, за да изследват темата за съгласието.

Всеки модул включва 3 часа присъствено обучение под формата на семинар и 3 часа допълнителни, автономни учебни ресурси, които са достъпни за учителите на всички 7 езика на партньорите (български, хърватски, английски, френски, немски, гръцки и португалски).

Инструментариум с ресурси за театър и разказване на истории за разговор за съгласието

Ресурсите от инструментариума имат за цел да предоставят на учителите, учениците и родителите конкретни, съобразени с възрастта им ресурси, които ще им помогнат да:

 • развият разбиране за това какво означава съгласие;
 • разбират правните и етичните рамки;
 • развиват умения за изразяване на съгласие; насърчаване на размисъл и оценка;
 • и да насърчават съпричастността и разбирането.

Инструментариумът съдържа и Наръчник за учители, който се състои от общо 20 дейности в класната стая, 10 от които използват театрални техники и 10 – техники за разказване на истории, за да се разгледат следните 10 теми, свързани със съгласието:

 1. Разпознаване на признаци на несъгласие, включително вербални и невербални сигнали.
 2. Осъзнаване на важността на спазването на границите и търсенето на изрично съгласие.
 3. Разбиране на динамиката на властта във взаимоотношенията и как тя може да повлияе на съгласието.
 4. Изследване на ролята на съгласието в различни контексти, включително сексуални отношения, приятелства и други междуличностни взаимодействия.
 5. Значението на намесата на страничните наблюдатели и говоренето, когато станете свидетели на неподходящо поведение.
 6. Развиване на умения за поставяне на граници и за асертивно и уважително казване на „не“.
 7. Разбиране на влиянието на натиска от страна на връстниците и социалните норми върху съгласието и вземането на решения.
 8. Проучване на въпроси, свързани със съгласието и технологиите, включително секстинг и онлайн тормоз.
 9. Ролята на алкохола и наркотиците при съгласието и вземането на решения.
 10. Стратегии за разпознаване и справяне с насилственото и манипулативното поведение във взаимоотношенията.

В платформата MOOC са достъпни и 16 кратки видеоклипа и придружаващи ги листове със съвети (8 за ученици и 8 за родители), за да се повишат знанията по тази тема и да се подпомогне дискусията по нея.

Цялото учебно съдържание е достъпно на всичките 7 езика на партньорите (български, хърватски, английски, френски, немски, гръцки и португалски).