ACT 4 CONSENT

Съгласието е изключително важен въпрос, който преподавателите трябва да разглеждат с младите хора днес, защото това е тема, която засяга всички. Обучението на младите хора за важността на съгласието може да помогне за формирането на култура на уважение и общуване, която да се разпростре върху всички области на живота им.

ACT4CONSENT е иновативен проект по програма „Еразъм+“, който има за цел да разработи нов образователен подход за решаване на въпроса за съгласието в средните училища. Проектът има за цел да подпомогне учителите в средните училища и други младежки педагози да разглеждат въпроса за съгласието директно с младите хора чрез активни и смислени образователни интервенции.

ACT4CONSENT има за цел да използва драма и разказване на истории, за да помогне на учителите да разгледат темата за съгласието с учениците в класната стая. Това ще позволи на младите хора да изследват сложни въпроси в безопасна и подкрепяща среда. Проектът възнамерява да ангажира и родителите в обучението по въпросите на съгласието, така че младите хора да бъдат подкрепени както у дома, така и в училище, за да могат да се справят със съответните проблеми и да получат възможност да говорят.

Нашите цели

Повишаване на осведомеността и осигуряване на ясно разбиране за съгласието сред учениците и учителите

Развиване на ефективна комуникация чрез ангажиращи дейности в безопасна и подкрепяща среда

Насърчаване на емпатията и уважението чрез театър и разказване на истории, което помага на учениците и учителите да изградят здравословни и уважителни взаимоотношения

Противопоставяне на вредните обществени норми и ценности по отношение на секса и взаимоотношенията чрез насърчаване на критичното мислене и размисъл

Укрепване на чувството за общност и осигуряване на подкрепа чрез създаване на безопасна и приобщаваща среда, в която всеки се чувства комфортно и уважаван