Αποτελέσματα

Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη (CPD) Εκπαίδευση για σχολικούς εκπαιδευτικούς και συμβούλους

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης (CPD) διάρκειας 30 ωρών για εκπαιδευτικούς και συμβούλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος του είναι να ευαισθητοποιήσει τους/τις εκπαιδευτικούς σχετικά με τη σημασία της συναίνεσης και πώς αυτή σχετίζεται με τον τρόπο που αλληλεπιδρούν με τους/τις μαθητές/τριες.

Υποστηρίζει επίσης τους/τις εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον με σεβασμό και ασφάλεια για τους/τις ίδιους/ες και τους/τις μαθητές/τριες τους, ώστε να ασχοληθούν με τη συναίνεση, αλλά και να αναπτύξουν τις παιδαγωγικές τους δεξιότητες ώστε να χρησιμοποιούν τους πόρους της εργαλειοθήκης ACT4CONSENT κατά τη διδασκαλία τους.

Το πλήρες πρόγραμμα σπουδών του προγράμματος CPD 6 ενοτήτων θα παρουσιαστεί μέσω μιας πλατφόρμας Μαζικού Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος (MOOC).

Οι ενότητες αποτελούνται από:

Εισαγωγή στη συναίνεση για μαθητές/τριες

Αυτή η ενότητα θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν το θέμα της συναίνεσης, τους λόγους που είναι σημαντικό και πώς μπορεί να επηρεάσει τους/τις μαθητές/τριες στο σχολείο τους.

Αυτοφροντίδα για εκπαιδευτικούς

Αυτή η ενότητα θα υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς να ασχοληθούν με τη δική τους αυτοφροντίδα και ευημερία όταν εργάζονται με μαθητές/τριες σε ευαίσθητα και συναισθηματικά απαιτητικά θέματα.

Δεοντολογικά και νομικά ζητήματα σχετικά με τη συναίνεση

Αυτή η ενότητα θα παρουσιάσει ορισμένες βασικές νομοθετικές ρυθμίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο που περιγράφουν την προστασία που έχουν οι πολίτες της ΕΕ όσον αφορά τη σεξουαλική επίθεση, παρενόχληση και εκμετάλλευση.

Πολιτιστικά πρότυπα και συναίνεση

Αυτή η ενότητα θα ενισχύσει την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σχετικά με τους πολιτιστικούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την κατανόηση της συναίνεσης από μαθητές/τριες, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης των πολιτιστικών κανόνων και πεποιθήσεων γύρω από το φύλο, την εξουσία και τη σεξουαλικότητα.

Επικοινωνία για συναίνεση

Αυτή η ενότητα θα παρέχει πρακτικές δραστηριότητες στους/ις εκπαιδευτικούς για να εξασκηθούν σε αποτελεσματικές επικοινωνιακές δεξιότητες και τεχνικές ενεργητικής ακρόασης ώστε να συζητήσουν με τους/τις μαθητές/τριες για τη συναίνεση.

Δράμα και τεχνικές αφήγησης

Αυτή η ενότητα θα παρέχει στρατηγικές στους εκπαιδευτικούς για να χρησιμοποιούν τεχνικές δράματος και αφήγησης ιστοριών στη διδακτική τους πρακτική, συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για να εξερευνήσουν οι μαθητές/τριες το θέμα της συναίνεσης.

Κάθε ενότητα περιλαμβάνει 3 ώρες δια ζώσης και 3 ώρες πρόσθετων, αυτόνομων μαθησιακών πόρων, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για τους/τις εκπαιδευτικούς και στις 7 γλώσσες των εταίρων (βουλγαρικά, κροατικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά και πορτογαλικά).

Εργαλειοθήκη με πόρους θεατρικού παιχνιδιού και αφήγησης για να μιλήσουμε για τη Συναίνεση

Οι πόροι της εργαλειοθήκης έχουν ως στόχο να παρέχουν στους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς συγκεκριμένους, κατάλληλους για την ηλικία πόρους που θα τους βοηθήσουν:

 • να καταλάβουν τι σημαίνει συναίνεση,
 • να κατανοήσουν τα νομικά και ηθικά πλαίσια,
 • να αναπτύξουν δεξιότητες για την έκφραση συναίνεσης-ενθάρρυνση του προβληματισμού και της αξιολόγησης,
 • να ενισχύσουν την ενσυναίσθηση και την κατανόηση.

Η εργαλειοθήκη παρέχει επίσης ένα Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνει συνολικά 20 δραστηριότητες στην τάξη, 10 από τις οποίες χρησιμοποιούν τεχνικές δράματος και 10 τεχνικές αφήγησης για την αντιμετώπιση των ακόλουθων 10 θεμάτων που σχετίζονται με τη συναίνεση:

 1. Αναγνώριση σημείων μη συναίνεσης, συμπεριλαμβανομένων λεκτικών και μη λεκτικών ενδείξεων.
 2. Αναγνωρίζοντας τη σημασία του σεβασμού των ορίων και της αναζήτησης ρητής συναίνεσης.
 3. Κατανόηση της δυναμικής της εξουσίας στις σχέσεις και του τρόπου με τον οποίο μπορεί να επηρεάσει τη συναίνεση.
 4. Διερεύνηση του ρόλου της συναίνεσης σε διάφορα πλαίσια, συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικών σχέσεων, των φιλικών σχέσεων και άλλων διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων.
 5. Σημασία της παρέμβασης των παρευρισκόμενων και της ομιλίας όταν γίνονται μάρτυρες ανάρμοστης συμπεριφοράς.
 6. Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τον καθορισμό ορίων και το “όχι” με αυτοπεποίθηση και σεβασμό.
 7. Κατανόηση του αντίκτυπου της πίεσης των συνομηλίκων και των κοινωνικών προτύπων στη συναίνεση και τη λήψη αποφάσεων.
 8. Διερεύνηση ζητημάτων γύρω από τη συναίνεση και την τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων του sexting και της διαδικτυακής παρενόχλησης.
 9. Ο ρόλος του αλκοόλ και των ναρκωτικών στη συναίνεση και τη λήψη αποφάσεων.
 10. Στρατηγικές αναγνώρισης και αντιμετώπισης της καταναγκαστικής και χειριστικής συμπεριφοράς στις σχέσεις.

Υπάρχουν επίσης 16 σύντομα βίντεο και συνοδευτικά φύλλα συμβουλών (8 για μαθητές και 8 για γονείς) διαθέσιμα σε μια πλατφόρμα MOOC για να ενισχύσουν τις γνώσεις σχετικά με αυτό το θέμα και να υποστηρίξουν τη συζήτηση γύρω από αυτό.

Όλο το εκπαιδευτικό περιεχόμενο είναι διαθέσιμο και στις 7 γλώσσες των εταίρων (βουλγαρικά, κροατικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά και πορτογαλικά).